مکاتبه انجام شده توسط شورا جهت پیگیری احداث پارک بانوان شهرستان بشرویه

 

تصویر نامه شماره 3534/1/21/1732 مورخ 99/02/30 فرماندار ی محترم در خصوص موضوع احداث پارک بانوان و پاسخ شورای اسلامی شهر  نامه شماره 99/5/0253 مورخ 99/02/31 در فایل های زیر :

1732    و    0253